03.10.2015.

Diplome stranih fakulteta priznati uz dodatne ispite

Procedura priznavanja stranih dipolma radi zapošljavanja u Srbiji od 1. oktobra bi, prema najavi nadležnih, trebalo da bude mnogo brža, ali će studenti sa diplomom stranog pravnog fakulteta morati da polažu dodatne ispite, zbog posebnosti pravnog sistema svake države.
Za razliku od prirodnih, tehničkih nauka, umetnosti, pravo je izrazito nacionalno obojeno, pa se kod nostrifikacije stranih diploma pravnih fakulteta mora proveriti da li može u Srbiji da radi kao pravnik neko ko ne poznaje propise Srbije, drugačije od propisa zemlje u kojoj je inače završio pravni fakultet.
nostrifikacija
Zaključak o potrebi polaganja dodatnih ispita doneli su dekani državnih pravnih fakulteta u Srbiji, na sastanku prošle sedmice, i u pismu nadležnima preporučili da kandidati, pre nostifikacije, polože sedam ispita.
Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović u izjavi Tanjugu objašnjava da je, s obzirom da se radi o vrednovanju studijskog programa radi zapošljavanja u Srbiji, neophodno poznavanje domaćih propisa.
"Pravo je nacionalna disciplina i ako je neko završio pravni fakultet u Budimpešti, Londonu, Beču, ne zna nacionalno pravo države u kojoj će sutra raditi, u ovom slučaju Srbije", rekao je prof. Avramović.
Dekani su predložili da kandidati polažu Ustavno pravo, Upravno pravo, Građansko pravo, Krivično pravo, Radno pravo, Poresko pravo, Privredno pravo.
Ispiti bi trebalo da se polažu jedinstveno na nivou Srbije, čime bi se obezbedio ujednačen pristup i otklonila mogućnost za eventualno različito postupanje u lokalnim sredinama.
Profesor Avramović podseća da se diplome pravnih fakulteta ne priznaju automatski ni u jednoj stranoj državi, uključujući zemlje Evropske unije.
"U svim zemljama se kao preduslov za priznavanje traži polaganje pozitivnopravnih predmeta, pri čemu je njihov broj veći ili manji, u Grčkoj se na primer traži polaganje 24 predmeta", rekao je dekan.
Najcelishodnije bi bilo, kako je istakao, da svi kandidati polažu ispit pred komisijom koju bi obrazovalo Ministarstvo pravde, na predlog Konferencije pravnih fakulteta.
Konferencija pravnih fakulteta (zajednička sednica dekana svih pravnih fakulteta u Srbiji) je po važećim propisima inače ovlašćena da predlaže kandidata za Visoki savet sudstva i kandidata za Državno veće tužilaca.
Pismo je upućeno Ministarstvu pravde, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ENIK/NARIK centru.
Od 1. oktobra pri Ministarstvu prosvete počinje da radi ENIK/NARIK centar za brže priznavanje stranih diploma radi zapošljavanja u Srbiji, koje bi, za razliku od dosadašnje pakse, trebalo da budu nostirfikovane u roku od 90 dana od dana prijema urednog zahteva i to po ceni od oko 3.500 dinara.